Baggrund. De Romeinse vrouw moest zich weer als een traditionele matrona (een eerbare, getrouwde vrouw) gaan gedragen: ze moest eenvoudig, kuis, trouw en volgzaam zijn, haar rol als vrouw en moeder perfect uitvoeren, en de eendracht en harmonie binnen haar gezin bewaken. Livia Drusilla (Romeins keizerin ; 58 v.Chr.-ca. Maar kennelijk vond de Senaat het niet nodig haar rol weg te moffelen. Haar tegenspreken werd vanaf 20 n.Chr. Schrijf je hier in voor de VvG-nieuwsbrief. Dit zou het voor Augustus moeilijk maken om Tiberius aan de elite en het gewone volk te presenteren als zijn wettige opvolger. Men heeft ook gesuggereerd dat Livia mogelijk achter het eerste huwelijk van Tiberius zat, daar Vipsania een dochter was van Agrippa, Octavianus' rechterhand. Geen enkele vrouw in het Romeinse Rijk had eerder een invloed gehad die zo groot en ook nog algemeen geaccepteerd was, en daarmee was Livia voor haar tijd een unieke vrouw. Omdat Livia en Augustus samen geen kinderen kregen, waren de zoontjes van zijn dochter Julia de aangewezen troonopvolgers, die ervoor moesten zorgen dat de macht van het keizerlijk huis behouden bleef. Julia (dochter van Augustus). Een vrouw mocht zich niet bemoeien met politieke zaken en hoorde niet in het openbaar op te treden; het openbare leven werd gezien als een zaak voor mannen. Livia Drusilla, also called (from ad 14) Julia Augusta, (born January 30, 58 bc —died ad 29), Caesar Augustus’s devoted and influential wife who counseled him on affairs of state and who, in her efforts to secure the imperial succession for her son Tiberius, was reputed to have caused the deaths of many of his rivals, including Marcus Claudius Marcellus, Gaius and Lucius Caesar, Agrippa Postumus, and … Livia Drusilla was de vrouw van de eerste keizer van het Romeinse Rijk, Augustus. Ze is de dochter van Marcus Livius Drusus Claudianus, die een senator was, en van Alfidia. Pat., II 123.2.) [29] In 24 n.Chr. Zij stond vanwege haar centrale rol in de propaganda van het keizerlijk huis als het ware vanzelf in de publieke belangstelling. [4] Het verkleinwoord 'Drusilla', dat men vaak aantreft in haar naam, doet vermoeden dat zij een oudere zus had. In de beeldvorming naar buiten toe kreeg Livia daarom een rol die de traditionele rol van de Romeinse vrouw als voortbrengster van het leven, als ideale moeder en als beschermster van de harmonie en de eendracht sterk benadrukte.De boodschap die Augustus wilde overbrengen werd vooral uitgedragen via standbeelden, openbare gebouwen, munten en portretbustes. Met een volmaakte vaardigheid speelde zij haar rol van partner, moeder, weduwe en douairière. foaf: familyName foaf: givenName Livia in de beeldende kunsten, geschiedschrijving en fictie. wordt Livia niet vermeld in verband met Augustus' dood. Livia Drusilla, the First First Lady: There has to be a first of everything, and this lady was it.She certainly was not the first powerful woman in the ancient world: the Bible and other ancient tomes were full of predecessors, and Cleopatra was barely out of the picture when Livia bloomed in Rome. ), die na de dood van haar man in 14 n.Chr. Als de Senaat het had gewild, had zij in het besluit de invloed van Livia weg kunnen laten om het zo te laten lijken alsof Livia helemaal niet in het openbaar politieke beslissingen kon laten nemen. Een standbeeld van haar werd opgesteld in de tempel van Augustus samen met die van haar echtgenoten, er werden paardenrennen ter ere van haar gehouden en vrouwen moesten haar vernoemen in hun eden. Ze vormden als het ware een voorbeeld van de mos maiorum (voorouderlijke zeden). Geïntroduceerd in de in 2007 vertoonde episode A Necessary Fiction, wordt zij al snel opgemerkt door de jonge Octavianus. Hierbij was Livia voor Augustus onmisbaar, omdat zij de verbindende schakel tussen de beide families was. Livia Drusilla (58 BCE - 29 CE) was the third wife of emperor Augustus of Rome, mother of emperor Tiberius, and grandmother of emperor Claudius. het heilige vuur). (ed. Livia Drusilla, de gemalin van den Romeinschen keizer Augustus, was de dochter van Lucius Livius Drusus Claudianus, een zoon van Appius Claudius Pulcher, die door adoptie (aanneming tot zoon) uit het geslacht der Claudiërs in dat der Liviërs was overgegaan en, in 43 vóór Chr. De porticus was gebouwd op de plek waar eerst een enorme villa met privé-zwembad en uitkijktoren van een zeer rijke Romein had gestaan, en eromheen lagen nog steeds allerlei extravagant chique aangelegde privé-tuinen. Zo werd zijzelf ook een symbool voor trouw en andere traditionele vrouwendeugden. Wanneer ze daarvoor een goede reden hadden, bijvoorbeeld omdat hun man vanwege de burgeroorlog langdurig van huis was en hij de openbare zaken dus niet kon regelen, werd dit door de maatschappij wel geaccepteerd. krijgt veel aandacht in het moderne onderzoek. Het Senaatsbesluit laat daarmee veel duidelijker dan voorheen zien dat Livia grote èn geaccepteerde invloed op de openbare politiek had. Haar Villa ad Gallinas Albas ten noorden van Rome wordt nog steeds verder opgegraven: de beroemde fresco's met tuinzichten kan men gaan bezichtigen in het Palazzo Massimo. De levensloop van Livia Livia is geboren in 58 voor Christus. De Griekse Lacedaimoniërs stonden namelijk onder de tutela (bescherming) van de Claudii, waardoor Livia en haar gezin van staatswege gastvrij werden ontvangen. Livia Drusilla. Vooral haar rol met betrekking tot de scheiding van haar eerste echtgenoot, vader van Tiberius, in 39/38 v.Chr. Meer dan zeven decennia bracht ze door in het politieke machtscentrum van het oude Rome. Moderne historische biografieën van Livia verwerpen het idee. In praktijk waren vrouwen echter in de eerste eeuw v. Chr. Sacrosanctitas was een recht dat normaal gesproken alleen mannen kregen die een politieke functie (nl. Livia Drusilla (30 ianuarie 58 î.Hr. het volkstribunaat) hadden, en was bedoeld om hen bij het uitoefenen van hun taak te beschermen. In 35 v.Chr. [33] Velleius Paterculus daarentegen, die nog onder Tiberius had gediend en deze bewonderde, maakte een ontroerende grafrede voor haar: "uitstekend boven de vrouwen en in alles meer gelijkend op goden dan op mannen, wier invloed niemand opmerkte tenzij bij het opheffen van gevaren of het stijgen in ambten."[34]. Livia Drusilla was de vrouw van de eerste keizer van het Romeinse Rijk, Augustus. Volgens de wet, die deze ideologie volgde, bleef een vrouw altijd een kind, en kon zij niet zelfstandig optreden, maar moest een man alle beslissingen voor haar nemen, en streng toezien op haar doen en laten. persoonlijk aan Octavianus werd voorgesteld. Livia Drusilla was de vrouw van de eerste keizer van het Romeinse Rijk, Augustus. Ze was betovergrootmoeder van Nero, zoon van Julia Agrippina minor en princeps na de dood van Claudius. Livia Drusilla (58 v.Chr. Daarnaast zijn er een aantal schrijvers die een houding innemen die ergens tussen zeer positief en zeer negatief in ligt. Dit altaar was door Livia zelf betaald, en werd ook door haar alleen ingewijd. ingewijd. In 7 v.Chr. She was married on August 4, 2000 in First,Forced Divorce,British Columbia,Canada to Tiberius Claudius Nero, they had 2 children. Augustus császár felesége, tanácsadója és időnként helyettese, a Római Birodalom egyik legnagyobb hatalommal bíró asszonya. [6] Het lijkt erop dat rond deze tijd, toen Livia zes maanden zwanger was, Tiberius Claudius Nero door Octavianus was overtuigd of gedwongen om van Livia te scheiden. In onze ogen roept deze titel sterke associaties met politieke macht op, en als het dit bij het Romeinse publiek niet gedaan zou hebben, zal het in hun ogen toch in ieder geval een teken zijn geweest van de eerbiedwaardigheid en de bijzondere status van hun eerste keizerin. Enige tijd schenen Livia en haar zoon Tiberius, de nieuwe princeps, goed met elkaar te kunnen opschieten. Haar optreden werd ook niet openlijk afgekeurd - het tegenovergestelde is juist het geval: haar macht wordt erkend, en expliciet geaccepteerd en goedgekeurd. Ondanks zijn macht en rijkdom bleven Augustus en zijn familie een sobere levensstijl aanhouden in hun huis op de Palatijn. - Purcell, N., 'Livia and the womanhood of Rome', in: PCPhS 212 n.s. Livia Drusilla wife of Augustus Biography Historical Information and Ancient Roman Coins to Buy - Duration: 6:11. Livia Drusilla, 58 BC - 29 AD, also Julia Augusta after her formal adoption into the Julian family in AD 14, was the wife of the Roman emperor Augustus, Livia Drusilla, kurz Livia genannt, war die langjährige dritte Ehefrau des römischen Kaisers Augustus, digital improved reproduction of an historical image 2. Livia is ook in gedramatiseerde vorm opgevoerd in de HBO/BBC-serie Rome. [16] Deze beschikkingen stonden haar toe haar status en macht ook na Augustus' dood te blijven handhaven, onder de naam Julia Augusta. Wie was zij en wat maakte haar zo belangrijk? Livia var datter af Aufidia og Marcus Livius Drusus Claudianus. In de veelgelezen roman van Robert Graves I, Claudius, wordt Livia geportretteerd als een complotterend politiek brein, om Tiberius aan de macht te brengen en hem die macht te doen handhaven zodra hij deze in handen heeft. De eerste scheiding zou Tiberius kort daarop als stiefzoon in het huis van Octavianus brengen; de tweede bezorgde Tiberius een emotioneel litteken voor het leven, aangezien hij was gedwongen de vrouw van wie hij hield te verlaten uit dynastieke overwegingen. Daarmee was zij de machtigste vrouw uit die tijd. Aan een Senaatsbesluit dat in de jaren tachtig in het zuiden van Spanje gevonden is, is echter duidelijk te zien dat haar publieke optreden nog veel verder ging dan deze ´ceremoniële´ rol in de propaganda: Livia bemoeide zich ook actief met politieke zaken, en - wat nog opvallender is - dit werd klaarblijkelijk ook geaccepteerd. De Senaat deed dit ook, en vermeldde in haar besluit als reden voor de vrijspraak dat Livia vanwege haar enorme verdiensten voor de staat (nl. opnieuw ziek werd en stierf, bleef Tiberius op Capri en zei hij dat hij het te druk had met zijn werk. Livia Drusilla (30 januari 59/58 v.Chr. Nach dessen Tod wurde sie Iulia Augusta genannt und trug als erste Römerin den kaiserlichen Titel Augusta. Ze heeft geleefd tot 29 na Christus. Julia Augusta werd genoemd, was de vrouw van keizer Augustus en de machtigste vrouw onder het principaat. Daarnaast was ze ook nog eens onmetelijk rijk, onder andere door te erven van haar echtgenoot en van de Joodse prinses Salomé I.[3]. Na de zelfmoord van Marcus Antonius na de slag bij Actium in 31 v.Chr., kende Octavianus praktisch geen weerstand meer tegen zijn steeds meer toegenomen macht, die hij zou consolideren als princeps nadat de Senaat hem de eretitel Augustus had toegekend. Toen Livia in 22 ziek was, haastte Tiberius zich om terug te keren naar Rome om bij haar te zijn. 29. szeptember 28.) Zij is overleden op 28 september 2029. Toen iemand haar vroeg hoe zij zo een grote invloed over Augustus had verkregen, antwoordde zij dat het door zelf scrupuleus kuis te zijn, te doen wat hij maar wilde, zich niet te bemoeien met eender welke van zijn zaken en vooral door te doen alsof ze zijn favoriete minnaressen noch hoorde, noch zag. Zo vertelt Tacitus[32] dat zij "de oude Augustus stevig onder controle had — zelfs zozeer dat hij zijn enige overgebleven kleinzoon naar het eiland Planasia verbande". Daarnaast kreeg zij na Augustus´ dood de eretitel Augusta en het privilege om door een lictor, een dienaar, begeleid te worden. Livia Drusa Augusta, Livia Drusilla, vagy Julia Augusta (Kr. Rol in het openbare leven Livia was een van die vrouwen die in het openbaar optrad. Vell. Livia Drusilla de tweede. Livia werd door Augustus als hèt voorbeeld voor alle andere Romeinse vrouwen neergezet: hij wilde laten zien dat zij de ideale vrouw was. Volgens velen was zij de machtigste vrouw van Rome rond het begin van onze jaartelling. Het Senaatsbesluit dat op de gevonden inscriptie wordt weergegeven, veroordeelt een man die ernstige misdaden zou hebben begaan toen hij door keizer Tiberius naar de provincie Syria uitgezonden was. werd ter hare ere de porticus Liviae - waarvan de bouw begonnen was door Augustus in 15 v.Chr. Bijzondere status Het respect dat Livia genoot, uitte zich in de vele privileges die zij kreeg. De tegenstrijdigheid van de verhalen die de historische schrijvers over Livia vertellen is misschien te verklaren als een gevolg van de spanning die er in deze periode bestond tussen de ideologie met betrekking tot de rol van de vrouw in de maatschappij, en de praktijk. Livia Drusilla (58 vC-29 nC), dochter van Marcus Livius Drusus Claudianus en Alfidia. [23] Suetonius[24] voegt hier nog het macabere detail aan toe dat "toen zij stierf... na vele dagen te hebben gewacht, tijdens dewelke hij [d.i. Dio[21] vertelt ons dat Tiberius Livia reeds hartgrondig haatte ten tijde van zijn aanvaarding van het principaat. Door de geboorte van Drusus, kort voor het huwelijk, deden er spotversjes de ronde dat enkel de gelukzaligen kinderen krijgen in drie maanden. Historisch gezien is dit echter niet correct, daar het ontstaan van de relatie tussen beiden hier reeds voor het einde van het tweede triumviraat en de geboorte van Livia's eerste zoon wordt geplaatst. Door haar kleinzoon keizer Claudius kreeg ze jaren later de titel Diva Augusta (Vergoddelijkte Augusta) Wat vond men van Livia: Wat men van Livia vond ligt verspreid. steeds vaker op dit "mannenterrein" getreden. bij de dood van haar zoon Drusus, samen met het ius trium liberorum (recht van drie kinderen, d.i. 29 na Chr.) Livia was altijd een van de voornaamste begunstigden van het klimaat van adulatie dat Augustus had gecreëerd en dat Tiberius verachtte. In 43 or 42 B.C.E., at the age of fifteen or sixteen, she married Tiberius Claudius Nero. 32 (1986), 78-105. Augustus stierf op 19 augustus 14 n.Chr. ), keerde Livia en haar gezin terug naar Rome, waar zij in 39 v.Chr. Livia Drusilla (Siân Phillips) is an evil political manipulator and poisoner from the 1970's TV series I, Claudius. Tiberius huwde eerst Vipsania Agrippina, een dochter van Augustus' vertrouweling en rechterhand Marcus Vipsanius Agrippa, en na diens dood in 11 v.Chr. Uiteindelijk kwam Tiberius echter steeds meer afkerig te staan tegenover de politieke status van zijn moeder, in het bijzonder tegen het idee dat zij het was die hem de troon had gegeven. De historici Tacitus en Cassius Dio stellen Livia voor als een aanmatigende, zelfs dominante douairière, die zich altijd mengde in de beslissingen van Tiberius. Supportive of her husbands reform policies, as well as turning a blind eye to his infidelities, she served the empire as a symbol of the loyal Roman wife, yet behind the scenes at the imperial court, she spent muc… Toen ze echter 's nachts wilden vertrekken, vatte het hout rondom hen vlam, waarbij een stuk van Livia's kleed en haar werden geschroeid.[5]. Livia was moeder van de latere princeps Tiberius en van Drusus, een belangrijk generaal. Ten slotte werd Agrippa Postumus, Julia's enige overgebleven zoon, die samen met Tiberius door Augustus was geadopteerd, opgesloten en uiteindelijk gedood. Augustus had uit zijn eerste huwelijk wel een dochter, maar geen zoon. Unsettled Life. Livia Drusilla II – kortweg Livia – was de echtgenote van keizer Augustus, de moeder van diens opvolger Tiberius, grootmoeder van Claudius en de overgrootmoeder van Caligula. Later sprak hij nog een veto uit over alle eerbewijzen die de senaat haar na haar dood had gegeven en verbood hij de uitvoering van haar testament. Livia werd op 30 januari 58 v.Chr. Haar volledige naam is Livia Drusilla. Livia Drusilla II (59/58 v.Chr. De Senaat zegt dus in een besluit dat in alle grote steden van het rijk in het openbaar werd opgesteld, dat zij dit politieke besluit genomen heeft omdat Livia dat wilde. door Claudius vergoddelijkt, waarbij deze ook haar titel Augusta erkende. Haar rol en optreden in zaken die met propaganda te maken hadden, waren eigenlijk vergelijkbaar met die van andere aristocratische vrouwen, omdat ook Livia hierbij in het belang van haar man optrad. - Hillard, T., 'On the stage, behind the curtain: images of politically active women in the late Republic', in: Garlick, B., Dixon, S., Allen, P., 'Stereotypes of women in power. Uit haar eerste huwelijk, met Tiberius Claudius Nero, werden de latere keizer Tiberius en Drusus maior geboren. Munten en talrijke standbeelden van haar die over het hele rijk zijn teruggevonden tonen de enorme populariteit van Livia aan. Ze trad verscheidene keren op als regent en trouwe adviseur van Augustus. Pas tegen het einde van de 20e eeuw, met de opkomst van "genderstudies", begonnen onderzoekers zich te interesseren voor Livia en probeert men zich een objectief beeld van Livia te vormen. officieel beschouwd als verraad en in 24 n.Chr. ; Tac.. Merk op dat ze feitelijk nooit drie kinderen heeft gehad (tenzij we haar stiefdochter Julia meerekenen), maar dat het beeld van een moeder van drie kinderen ook beter paste in de propaganda van Augustus voor gezinnen met meer dan drie kinderen. De toekenning van deze politieke onschendbaarheid aan een vrouw was een absoluut unieke gebeurtenis, maar het bezit van deze sacrosanctitas bewijst op zichzelf nog helemaal niet dat Livia ook politieke macht had. [25] Ze zou echter wel worden bijgezet in het mausoleum van Augustus.[26]. Pisone patre' (1996). Dio[28] vermeldt twee uitspraken van haar: "Ooit, toen enkele naakte mannen haar ontmoetten en ten gevolge daarvan ter dood waren veroordeeld, redde zij hun leven door te zeggen dat voor een kuise vrouw zulke mannen op geen enkele wijze verschillen van standbeelden. Nadat het College van Pontifices - waarvan Octavianus zelf lid van was - had geoordeeld dat er geen bezwaar was tegen het huwelijk, trouwden Octavianus en Livia op 17 januari, zonder de traditionele wachttijd in acht te nemen. Avus eius a matre Marcus Aufidius Lurco tribunus plebis erat. Zo was er langzamerhand een steeds grotere kloof ontstaan tussen de ideologie die bleef vasthouden aan de traditionele opvattingen over de rol van de vrouw en de werkelijkheid, waarin vrouwen wel steeds vaker "mannendingen" deden. De porticus moest de afkeer van dergelijke extravagantie en de terugkeer naar het oude ideaal van sober leven en gedeeld bezit symboliseren. Ze was grootmoeder van de mogelijke troonopvolgers onder Tiberius, Germanicus, zoon van Drusus, en Drusus minor, zoon van Tiberius. Her children from a first marriage to a member of the Claudian family were adopted by Octavian Augustus, whom she married in 38 BC before he became emperor. had verkregen, was sacrosanctitas, de onschend-baarheid van een volkstribuun. Was zij wel de manipulatieve vrouw die de klassieke geschiedschrijvers van haar maakten, of valt er meer over haar te zeggen? Aan de andere kant zijn er echter heel negatieve verhalen over haar geschreven, onder andere door Tacitus die haar portretteert als een sluwe vrouw die er niet voor terugdeinsde om via intriges en misdaden haar zin door te drijven. Dit laatste was een privilege dat eigenlijk uitsluitend bedoeld was voor Vestaalse maagden, de in religieus opzicht eerbiedwaardigste vrouwen. Livia was dus als het ware een brug tussen de twee families, en maakte het mogelijk om ze als één grote familie te zien. Ze had bovendien een grote politieke invloed, wat zéér … In 42 v.Chr. Meer informatie over Livia kun je vinden in: - Eck, W., Caballos, A., en Fernández, F. Hoewel we hiervan niets terugvinden in de bronnen, is het mogelijk dat de hartgrondige antipathie van Tiberius voor Livia door deze twee gebeurtenissen is ontstaan. Vooral wat voor rol ze dan speelde bij deze scheiding, evenals bij die van Vipsania Agrippina en Tiberius in 12 v.Chr. Er zijn dan ook naast dit propagandistische ideaalbeeld heel andere beelden van Livia geschetst, die onderling sterk verschillen. op de plaats waar vroeger het huis van Vedius Pollio stond - ingewijd. het baren van een zoon die op dat moment keizer is en het verrichten van grote weldaden voor mannen uit allerlei standen) grote invloed heeft op de beslissingen van de Senaat, wanneer ze maar wil. Deze zuilengalerij, met daarin een kunstcollectie en een binnentuin, werd door Livia en haar zoon Tiberius in 7 v. Chr. Hoewel in de rest van het decreet wordt benadrukt dat Livia absoluut geen misbruik maakte van haar macht, en haar invloed slechts met tegenzin gebruikte, wordt tegelijkertijd in dit Senaatsbesluit openlijk erkend dat zij grote invloed kon hebben op politiek gebied. Wie was zij en wat maakte haar zo belangrijk? Livia greep echter in en liet via Tiberius (want zelf mocht zij als vrouw niet in de Senaat komen) aan de Senaat vragen om Plancina vrij te spreken. Volgens de propaganda die Augustus gebruikte om zijn politieke macht te verstevigen en behouden en om zijn sociale hervormingen door te kunnen voeren, was Livia dus de ideale vrouw en het keizerlijk huis het ideale gezin. - Perkounig, C.-M., 'Livia Drusilla - Iulia Augusta. Volgens de ideologie hoorde een vrouw immers trouw en gehoorzaam te zijn, en hoorde zij zich in haar gedrag volledig ondergeschikt te tonen aan haar man. Hij wilde namelijk behalve de rust ook de oude normen en waarden van de Romeinse staat, die in de afgelopen periode in verval waren geraakt door de burgeroorlogen en alle onrust die daarmee gepaard ging, weer in ere herstellen. Livia's Family and Marriages . Livia Drusilla Lilith is on Facebook. [18] Een inscriptie uit 22 n.Chr. Nadat een algemene amnestie was afgekondigd bij de Vrede van Brundisium (39 v.Chr. Zijn vrouw Plancina werd door de Senaat aangeklaagd vanwege ´zeer vele en zeer zware misdaden´, zoals in het Senaatsbesluit vermeld wordt. "een sterke afkeer voor eerbewijzen", Tac., Gaius Julius Caesar Octavianus (Augustus), Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Livia_Drusilla_II&oldid=57785895, Wikipedia:Lokale afbeelding anders dan op Wikidata, Wikipedia:Pagina's die ISBN magische links gebruiken, Mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina, Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel. Nog minder geloofwaardig is de roddel vermeld door Tacitus[14] en Cassius Dio[15] dat Livia Augustus' dood op haar geweten had.[d]. Zij was een centrale figuur in de Julisch-Claudische dynastie en was de first lady van het Imperium Romanum. - Kleiner, D.E., 'Imperial women as patrons of the arts in the early Empire', in: Kleiner, D.E., Matheson, S.B. Binnenin bevond zich de aedes Concordiae, waarvan het altaar duidelijk aangaf dat het door Livia volledig uit eigen zak was betaald. Romae), fuit tertia et dilectissima Octaviani Augusti uxor. ", Mettertijd echter en door haar weduwschap, traden een trotsheid en een openlijk verlangen naar macht en publieke statussymbolen meer en meer op de voorgrond. L ivia Drusilla II was de vrouw van de machtige Romeinse keizer Augustus. Maar omdat dit huwelijk nog voor Agrippa's opkomst als beoogd opvolger plaatsvond, menen sommigen dat het eerder Octavianus is geweest die dit huwelijk heeft gearrangeerd om zijn banden aan te halen met. Ze trad verscheidene keren op als regent en trouwe adviseur van Augustus. Dio, XLVIII 44.1-3; cf. Tacitus, Suetonius en Cassius Dio, die elk wel haar kwaliteiten erkennen, stellen haar voor als een gifmengende stiefmoeder en een manipulatieve echtgenote. Livia was born into a patrician family with a long history of active political involvement. Waar Augustus slechts de vader van één dochter was (Julia Caesaris maior bij Scribonia), zou Livia al gauw een ambitieuze moeder blijken te zijn en ze begon vrij spoedig met haar eigen zonen, Tiberius en Drusus, te helpen bij het verwerven van machtsposities. ), 'I Claudia, women in ancient Rome' (1996), 28-39. Hendes far hørte til Julius Cæsars tilhængere, men turde ikke andet end offentligt at støtte mordet på ham. [1] - Rome, 29 n.Chr. Diva Augusta genannt. Buy Authentic Ancient Greek and Roman Coins 1,605 views 6:11 deelt mee dat Julia Augusta een standbeeld aan Augustus wijdde in het centrum van Rome en haar eigen naam zelfs voor die van Tiberius plaatste. Aan de hand van de beschikbare bronnen kunnen deze beschuldigingen niet worden bevestigd, maar evenmin definitief ontzenuwd. [19] Tot 22 n.Chr. © 2021 gendergeschiedenis.nl: platform voor gendergeschiedenis. Een voorbeeld van een gebouw waaraan je kunt zien hoe Livia een bijdrage leverde aan het verkondigen van Augustus' boodschap, is de Porticus Liviae. [11] Een voor een stierven alle zonen van Julia en Marcus Agrippa: eerst Lucius en vervolgens Gaius, die Augustus als zijn zonen had geadopteerd om zijn beoogde opvolgers te zijn. "[9] Het belang om de patricische Claudii te winnen voor Octavianus' zaak en het politieke overleven van de Claudii Nerones zijn waarschijnlijk rationelere verklaringen voor het snelle huwelijk. Tras … Ze had bovendien een grote politieke invloed, wat zéér ongewoon was voor een Romeinse matrona. Von ihrem Enkel, Kaiser Claudius, nach ihrem Tod zur Göttin erhöht, wurde sie ab 42 n. Chr.